Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Gävle Galvans historia

Företaget startades på 1920-talet som en liten verkstad på en bakgata i centrala Gävle. Grundaren Arne Sjöström startade tillverkning av järnstaket, grindar, stegar, takrännor med mera och åtog sig också montering av dessa produkter.


Flygfoto över Gävle Galvan.

I mitten på 1930-talet lämnade Sjöström en offert på tillverkning och montage av ett omfattande järnstaket runt Umeådalens sjukhus i Umeå. I offerthandlingarna föreskrevs att staketet skulle vara varmförzinkat. Sjöström betraktade inte denna specifikation som någon nämnvärd komplikation och erhöll till sin glädje ordern.


Grundaren Arne Sjöström (andre man från vänster).

Han startade tillverkningen av staketet och beställde samtidigt av en lokal verkstad någonting som närmast kan beskrivas som en kista av gjutjärn. I "kistan" avsåg han smälta zink genom att elda med björkved. För att lösa ytbeläggningsproblemet skulle han sedan doppa järnstaketet i den flytande zinken.

Det visade sig emellertid raskt att problemen var vida större med varmförzinkning än Sjöström kunnat föreställa sig. Han tvingades spionera på en befintlig varmförzinknings-anläggning i Sverige och anställa detta företags verkmästare för att bygga en egen varmförzinkningsanläggning i Gävle och genomföra ordern.


Galvanisering som det gick till förr.

Sedan mitten 1930-talet ligger företaget på den udde i Gävles inre hamn där det fortfarande finns kvar. Där byggde Sjöström upp den första varmförzinkningsanläggningen ur vilken företagets nuvarande verksamhet utvecklats.

Samtidigt som anläggningen etablerades vid Testeboåns mynning i Bottenhavet definierade man företagets affärsidé som innebar att verkstäderna skulle tillverka produkter som slutligen skulle ytbehandlas genom varmförzinkning. Företaget har under sin verksamhetstid haft ett stort sortiment av olika sådana produkter, från hinkar i tunnplåt och stängselnät, till linjematerial för framförallt Vattenfalls räkning.

Företagets största åtagande i linjematerialbranschen var tillverkningen och varmförzinkningen av Harsprångslinjen under 1940-talets andra hälft.

I mitten av 1950-talet övertogs företaget av Stockholms Galvaniseringsfabrik, varifrån tillverkningen av vägtrummor och tryckkärl överfördes samtidigt med att Stockholms Galvaniseringsfabriks egen tillverkning lades ned.


Utdrag ur katalog från slutet av 40-talet Innehållsförteckning.

I stort sett har Gävle Galvans produktmix allt sedan slutet av 1950-talet förblivit relativt oförändrad, sedan tillverkning av tunnplåtsdetaljer såsom konserveringsapparater och hinkar med mera, lagts ned.


Följebrev från samma katalog.

Vissa perioder under stora utbyggnader av infrastrukturen i Sverige var tillverkning vid Galvan av imponerande omfattning. Ända fram till mitten av 1970-talet förekom förzinkningsvolymer per år i storleksordning 25.000 ton, en mängd som i senare tider avsevärt reducerats.

I mitten av 1970-talet fick ägaren Stockholms Galvaniseringsfabrik på grund av lång och varaktig misskötsel ekonomiska problem och tvingades inställa betalningarna. Gävle Galvan under sin dåvarande firma Gävle Galvaniseringsfabrik drogs med i fallet.


Huvudkontoret på 50-talet.

En utredning av den bankruttade koncernen visade emellertid att Gävle Galvan som självständig enhet hade stora möjligheter att överleva och ett antal intressenter bildade därför Gävle Galvan AB som i början av 1978 övertog verksamheten från Stockholms Galvaniseringsfabrik.

I samband med övertagandet genomgick företaget en smärre omorganisation och fortsatte verksamheten i stort sett i samma omfattning som före Stockholms Galvaniseringsfabriks betalningsinställelse.

I samband med den besvärliga statsfinansiella situationen vid inledningen av 1980-talet och den minskade byggnadsverksamheten såväl avseende bostäder och industrier som vägar och kraftledningar minskade efterfrågan på företagets produkter kraftigt och detta framtvingade en dramatisk förändring av företagets struktur.

Sålunda minskade antalet anställda under perioden 1982-1985 med mer än hälften. Samtidigt såldes tillverkningen av linjematerial, till ett företag som bedömdes ha bättre möjligheter att arbeta inom denna sektor med sin mycket pressade prisnivå.

Bolaget har efter 1985 strävat efter att strukturera de branscher i vilka man arbetat i avsikt att förbättra lönsamheten. Bolagets goda ekonomi gav möjlighet till att förvärva den störste konkurrenten inom väg- och vattenbyggnadsmaterialbranschen.

Härigenom fick företaget en tillverkningsenhet av spiralfalsade rör i Lycksele och ett försäljningsbolag i Danmark för framförallt vägtrummor, men som också handlar med vägräckesbalk, geotextilier och plaströr. Vidare köptes två konkurrerande företaget inom varmförzinkningsbranschen upp och lades ned.

De två företagen arbetade inom samma marknadsområde som Gävle Galvan, mellansverige, de hade dock en alltför ålderdomlig struktur och alltför liten verksamhet för att långsiktigt vara lönsamma.

Slutligen övertogs den rörelse som bedrivits av en konkurrent inom tryckkärlsbranschen och på detta sätt har Galvan kommit att bli marknadsledande inom sektorn medelstora tryckkärl. 1990-talet början innebar fortsatt omstrukturering och konsolidering av bolaget och dess verksamheter.

I slutet av 1991 förvärvades Moramast i Mora. Företaget omsätter cirka 70 miljoner kronor, är marknadsledande i Sverige och sysselsätter cirka 35 personer med tillverkning och försäljning av belysningsstolpar.

Moramast har blivit en viktig kund för varmförzinkningen i Gävle och är dagsläget den största kunden. En kontinuerligt pågående utveckling av nya stolpar för en trafiksäkrare miljö har varit och är lyckosam.

1992 omvandlades affärsområdet Tryckkärl till ett eget bolag, Gävle Galvan Tryckkärl AB, som utvidgade sin affärsidé till att tillverka och sälja medelstora tryckkärl i standardutförande och serietillverkning av applikationer lämpliga för serietillverkning.

Som en tillkommande affärsgren i detta bolag utvecklades ett system för vattenrening. Produkter för miljömässigt bra och för kunden ekonomiskt fördelaktig, rening av dricks-, bad-, och processvatten togs fram. Denna gren har sedermera avyttrats till branschspecialiserade företag och verksamheten i Gävle Galvan Tryckkärl AB har därefter koncentrerats till utveckling, tillverkning och försäljning av tryckkärl. Tryckkärlsbolaget har efter några inledande år kommit att ge god lönsamhet.

Under 1993 såldes affärsområde väg- och vattenbyggnadsprodukter, Gävle Vägtrummor till Viacon AB ett annat företag i samma bransch. På så sätt förbättrades förutsättningarna för utveckling, produktion och försäljning av dessa produkter.

Vid slutet av 1993 förvärvades Rolba Svenska AB. Företaget som ligger i Hedesunda tillverkar och säljer mobila slamsugnings- och spolutrustningar för miljövård, exempelvis avloppsunderhåll och slamseparation.

1994 bolagiserades den sista verksamhetsgrenen inom Gävle Galvan AB till ett helägt dotterbolag, Gävle Galvan Varmförzinkning AB. Efter att den största kunden valde en annan leverantör skedde en kraftig bantning av rörelsen.

Gavle Galvan neonskylt

Numera koncentreras varmförzinkningsaffärerna till framförallt stort, långt och tungt gods, vilket anläggningen initialt byggdes för att hantera. Ett investeringsprogram på drygt 10 miljoner kronor genomfördes för att förbättra miljö- och produktionsförutsättningar. Efter denna omvandling har Gävle Galvan Varmförzinkning ABs ekonomi kännetecknats av en god lönsamhet.

2001 förvärvades majoritetsposten i det tidigare minoritetsägda Gävle Stål AB. Gävle Stål var i begynnelsen en avdelning inom Galvan under namnet "grovplåtverkstan" som avknoppades till eget bolag 1986. Bolaget har genom året levererat ledningsstolpar och master till flera stora kunder och projekt i Sverige.

Efter några år av dålig lönsamhet har idag Gävle Stål AB anpassats för dagens infrastrukturmarknad i Sverige och Norden. I framtiden kommer den traditionella legotillverkningen av kunders svetsade och bultade stålkonstruktioner tillsammans med koncerninterna strategiska projekt att utgöra grunden i verksamheten.

Oktober 2007 förvärvades koncernen av den norska verkstadsindustrikoncernen Saferoad AS. I köpet ingick förutom det tidigare moderbolaget Gävle Galvan AB, Gävle Galvan Varmförzinkning AB, Gävle Galvan Tryckkärl AB, Gävle Stål AB och Moramast AB. Rolba Svenska AB är kvar i de gamla ägarfamiljernas ägo.

SafeRoad Group är en svenskägd industrikoncern, med huvudkontor i Örsta i Norge och består av ett 30-tal företag i Norge, Sverige och övriga Europa. Koncernen ägs idag till 90 procent av Nordic Capital

Produkterna som tillverkas och marknadsförs består framför allt av säkerhetssystem för vägar, gator samt marina anläggningar. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kr och har ca 2.600 anställda och är i stark tillväxt. Genom SafeRoads köp av Gävle Galvan AB kompletteras en redan stark nordisk position.

Affären skapar synergier och stärker möjligheterna internationellt. SafeRoad skall bli ledande leverantör av trafiksäkerhetssystem i Europa. Köpet av Gävle Galvan-koncernen är ett viktigt led i denna utveckling.

Under hösten 2009 genomfördes en fusion av de tidigare "Galvanbolagen", som tillsammans bildade ett nytt Gävle Galvan. 

Den första september 2012 bildade återigen "affärsområde Tryckkärl" ett eget bolag: Gävle Tryckkärl och Vatten AB. Avdelningen såldes för att renodla respektive verksamheter och de nya ägarna Watman Steel & Water (Oy Pumppulohja) bidrar med ett stort sortiment gällande pumpar och vattenreningsutrustning.

Gävle Galvans kvarvarande affärsområden: stålkonstruktioner och varmförzinkning kommer fortsättningsvis att fokusera fullt ut på koncernaktuella områden som infrastruktur, men även på bygg- och energibranschen.

Globalmenu

Kontakt info

Gävle Galvan AB 
Kanalvägen 20-22 
Box 406 
801 05 Gävle

Tel:  +46 26 120020
Fax: +46 26 103667